ชนะตนพระว่าชนะยาก

ชนะตนพระว่าชนะยาก
แค่ห้ามปากมิพร่ำคำมุสา
คำส่อเสียดติฉินคำนินทา
ยากยิ่งกว่าห้ามไฟให้ไร้ควัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ พ.ย.๒๕๖๓