พึ่งตนได้พระว่าประเสริฐสุด

พึ่งตนได้พระว่าประเสริฐสุด
เป็นมนุษย์สมตามความมุ่งหมาย
ยิ่งยกตนให้ห่างทางอบาย
เทพทั้งหลายอุ้มชูสู่วิมาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๐ พ.ย.๒๕๖๓