เสียสละ

ฝ่ายหนึ่งคิดครอบครอง
อีกฝ่ายปองคิดอยากได้
นี้คือมูลเหตุใหญ่
ให้วิวาทขัดแย้งกัน
ต่างฝ่ายเสียสละ
และเลิกละความยึดมั่น
สังคมมนุษย์นั้น
เหมือนสวรรค์อยู่บนดิน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ พ.ย.๒๕๖๓