คิดถึงความชรา

คิดถึงความชรา
ได้ปัญญาเครื่องเตือนใจ
ว่าตนเป็นผู้ใหญ่
ควรมั่นในคุณธรรม
พรหมวิหารสี่
เป็นธรรมมีคุณเลิศล้ำ
ประพฤติเป็นประจำ
ยิ่งชราค่ายิ่งมี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๕ พ.ย.๒๕๖๓