รักยาวท่านให้บั่น

รักยาวท่านให้บั่น
ความหมายนั้นรู้กันดี
คือรักสามัคคี
ให้ตัดใจไม่จองเวร
ทิฏฐิและมานะ
โกรธ โทสะก็ต้องเว้น
ทำใจให้เยือกเย็น
ด้วยปัญญา เมตตาธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ พ.ย.๒๕๖๓