จิตใจของมนุษย์

จิตใจของมนุษย์
ยากที่สุดจักสนอง
ให้ตรงและถูกต้อง
สมใจของคนทุกคน
แม้ฝนที่ตกมา
บางคนด่าบางคนบ่น
บางคนสุขเหลือล้น
ที่ได้น้ำไว้ทำกิน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ พ.ย.๒๕๖๓