อย่าแค่ให้หูมาตั้งอยู่

มีศีรษะอย่าแต่แค่ให้หู
มาตั้งอยู่พึ่งพิงอิงอาศัย
ให้สมองแบ่งที่ส่วนนี้ไป
ร่วมกันใช้ทำงานท่านว่าดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๗ พ.ย.๒๕๖๓