ประโยชน์ของสังคม

ประโยชน์ของสังคม
ปราชญ์ชื่นชมว่าสำคัญ
เพราะว่าประโยชน์นั้น
ให้ความสุขแก่ทุกคน
ท่านสอนวิธีสร้าง
ว่าต้องวางประโยชน์ตน
จึงจะสัมฤทธิ์ผล
สมความหวังที่ตั้งใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๙ พ.ย.๒๕๖๓