ปัญญาคือความรู้

ปัญญาคือความรู้
อันมีอยู่อย่างจำกัด
นักปราชญ์ให้ประหยัด
อย่าใช้เพลินเกินประมาณ
ทำเป็นสัพพัญญู
ชอบอวดรู้ไปทุกด้าน
ถ้อยคำที่ไขขาน
มักย้อนมาฆ่าตัวเอง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๐ พ.ย.๒๕๖๓