อาภรณ์คือปัญญา

พระเทพมหาเจติยาจารย์

อาภรณ์คือปัญญา
นักปราชญ์ว่างามที่สุด
เทวดาและมนุษย์
ควรมีไว้ใช้ทุกคน
อย่างอื่นมีล้นฟ้า
แต่ปัญญานั้นอับจน
ยากนักจักหนีพ้น
การลบหลู่และดูแคลน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ ธ.ค.๒๕๖๓