ชั่วหรือดีรู้ได้ที่การกระทำ

ใครชั่วหรือใครดี
รู้ได้ที่การกระทำ
มิใช่ด้วยถ้อยคำ
ที่อวดโอ่โฆษณา
ความจริงสิ่งไม่ตาย
ปราชญ์ทั้งหลายท่านสอนมา
ความดีความชั่วช้า
ย่อมคงอยู่คู่คนทำ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ ธ.ค.๒๕๖๓