ขออย่าเกลียดธรรม

จะเกลียดใครเกลียดได้เกลียดไปเถิด
ขออย่าเกิดเกลียดธรรมกันเลยหนา
เพราะเมื่อโลกขาดธรรมนำปัญญา
ความพินาศจักมาหาแน่นอน
การกระทำคำพูดสุจริต
ใจไม่คิดทำใครให้เดือดร้อน
และมีความเมตตาเอื้ออาทร
นี้พระสอนว่าธรรมอันสำคัญ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ ธ.ค.๒๕๖๓