ฉันทะ ความพอใจ

ฉันทะ ความพอใจ
ที่เป็นไปทางเดียวกัน
เรียกว่า สมานฉันท์
เครื่องนำพาสามัคคี
เป็นธรรมและเท่าเทียม
นี้ยอดเยี่ยมแห่งความดี
ต้องมีสองอย่างนี้
สมานฉันท์นั้นจึงมา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๕ ธ.ค.๒๕๖๓