ไม่เที่ยงแท้ไม่คงทน

รู้ตัวว่าแน่แท้
จะต้องแก่เจ็บและตาย
รู้ว่าสิ่งทั้งหลาย
ไม่เที่ยงแท้ไม่คงทน
นี้คือผู้เห็นธรรม
เป็นเหตุนำมิ่งมงคล
ช่วยให้จิตใจตน
อายความชั่วกลัวบาปกรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๙ ธ.ค.๒๕๖๓