มนตรีที่ปรึกษา

 มนตรีที่ปรึกษา
เรื่องปัญหาของสังคม
ต้องเลือกคนเหมาะสม
ทั้งความคิดและจิตใจ
คบเด็กมาสร้างบ้าน
คนโบราณท่านเตือนไว้
ผู้คิดทำการใหญ่
ที่สำคัญรัตตัญญู
เหตุการณ์ที่ผ่านมา
และภายหน้าจะมาสู่
ทั้งสองจำต้องรู้
และต้องไม่ใช้อารมณ์
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๗ ธ.ค.๒๕๖๓