ผู้มีความเห็นผิด

 ผู้มีความเห็นผิด
และยึดติดเป็นนิสัย
คำพระท่านสอนไว้
เหมือนตอไม้ในวัฏฏะ
ตนเองไม่งอกงาม
ยังเพิ่มความเป็นภาระ
ทั้งรกและเกะกะ
เหมือนขยะของสังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๙ ธ.ค.๒๕๖๓