ความสุขของมนุษย์

 ความสุขของมนุษย์
สำคัญสุดรู้ลดละ
จนถึงเอาชนะ
ทั้งตัณหาอุปาทาน
ตัณหาความอยากได้
คือจิตใจที่ต้องการ
ส่วนตัวอุปาทาน
คือยึดไว้ไม่ปล่อยวาง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๐ ธ.ค.๒๕๖๓