ความรู้กับตัณหา

ความรู้กับตัณหา
ใครนำมาใช้คู่กัน
ท่านว่าผู้เช่นนั้น
มักนำภัยให้สังคม
ความรู้คู่สติ
รู้ดำริตามเหมาะสม
และรู้ข่มอารมณ์
จึงนับว่าปัญญาชน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ ม.ค.๒๕๖๔