เป็นเด็กหรือผู้ใหญ่

เป็นเด็กหรือผู้ใหญ่
ย่อมมิใช่เพียงเพราะว่า
ผู้ใดได้ลืมตา
เห็นโลกหล้าก่อนกว่ากัน
ความรู้และอารมณ์
ใครรู้ข่มรู้อดกลั้น
ใครรู้คิดสร้างสรรค์
นี้สำคัญกว่าเวลา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๐ ม.ค.๒๕๖๔