หนี้บุญคุณและหนี้กรรม…

มนุษย์ในโลกนี้
ล้วนมีหนี้กันทุกคน
หนี้ติดมากับตน
หนี้อย่างนี้เรียกหนี้กรรม
อีกหนึ่งหนี้บุญคุณ
ผู้เกื้อกูลครั้งต้อยต่ำ
หนี้คุณและหนี้กรรม
ใช้เท่าไหร่ไม่หมดเลย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ มี.ค.๒๕๖๒