พระเดชและพระคุณ

พระเดชและพระคุณ
เครื่องเกื้อกูลความเป็นใหญ่
ท่านว่ารู้จักใช้
ย่อมได้ใจชาวประชา
ไม่มีอคติ
คิดตรองตริด้วยปัญญา
ลงโทษ-กรุณา
ตามชั่ว-ดีที่เขาทำ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๙ ม.ค.๒๕๖๔