เชื่อกฎแห่งกรรม

ชีวิตท่านว่าไว้
แม้อยู่ในอารักขา
ถึงยามกรรมบีฑา
ก็ต้องลาจากโลกไป
การเชื่อกฎแห่งกรรม
จักช่วยทำให้จิตใจ
มั่นคงมิหวั่นไหว
ต่อทุกข์ภัยแม้ทั้งปวง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๓ ม.ค.๒๕๖๔