ที่ตั้งความวิวาท

ที่ตั้งความวิวาท
เหล่านักปราชญ์ว่ามีสอง
ฝ่ายหนึ่งได้ครอบครอง
อีกฝ่ายปองคิดอยากได้
ต่างฝ่ายต่างรักษา
ตัวตัณหาของตนไว้
จึงก่อให้เกิดภัย
ลุกลามไหม้ถึงสังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๖ ม.ค.๒๕๖๔