การประนีประนอม

การประนีประนอม
คือต่างพร้อมยอมลดละ
ทิฏฐิและมานะ
อันมากมายในใจตน
มิใช้ความยิ่งใหญ่
หันมาใช้เหตุและผล
ขันติความอดทน
และปัญญาเข้าหากัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓ ก.พ.๒๕๖๔