ความชังความรัก

ความชังนำทุกข์ให้
เมื่อยามได้ประสบหน้า
ความรักนำทุกข์มา
ในเวลาที่จากกัน
ความรักและความชัง
เป็นที่ตั้งทุกข์ทั้งนั้น
ท่านว่าอย่ายึดมั่น
ให้มากนักเรื่องรัก-ชัง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ ก.พ.๒๕๖๔