คุณค่าของมนุษย์

คุณค่าของมนุษย์
สูงที่สุดคือความดี
สิ่งอื่นนอกจากนี้
ล้วนอยู่ได้ไม่ยืดยาว
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๓ ก.พ.๒๕๖๒