รับคำแล้วกลับไม่ทำ

การรับคำท่านมาว่าอย่างไร
แล้วกลับไม่ทำตามถ้อยคำนั้น
นี้คือทิ้งสัจจะละคำมั่น
โทษถึงขั้นล่มจมล้มละลาย
เหมือนเตียวก๊กรับปากจากเทวา
ภายหลังมาลืมคำทำเลวร้าย
ถูกความโลภสิงใจให้งมงาย
ผลสุดท้ายวงศ์ตระกูลต้องสูญพันธุ์
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ ก.พ.๒๕๖๔