กวนอูมีใจซื่อถือสัจจะ

กวนอูมีใจซื่อถือสัจจะ
ยอมสละทุกสิ่งทิ้งไปได้
ทรัพย์ยศศฤงคารมากปานใด
มิทำให้เขาปลื้มลืมความดี
แต่อัตตาในใจก็ใหญ่ยิ่ง
เขานั้นหยิ่งยิ่งนักเรื่องศักดิ์ศรี
สุดท้ายต้องมาตายวายชีวี
พาเล่าปี่พี่ชายต้องตายตาม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๒ ก.พ.๒๕๖๔