บุคคลผู้คิดอ่านทำงานใหญ่

บุคคลผู้คิดอ่านทำงานใหญ่
บ้างก็ได้สมมาดปรารถนา
บ้างก็ถึงความตายวายชีวา
ตามคำว่าชีวิตอนิจจัง
อันความเพียร ปัญญา อัชฌาศัย
และมีบุญทำไว้ในหนหลัง
โบราณว่าทั้งสี่มีพลัง
พาความฝันถึงฝั่งได้ดั่งใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ มี.ค.๒๕๖๔