ตัวตัณหาพระว่าสมุทัย

ตัวตัณหาพระว่าสมุทัย
เหตุสร้างภัยสร้างทุกข์ไร้สุขสันต์
จนอาจถึงความตายวายชีวัน
หากปล่อยมันเป็นใหญ่ในวิญญาณ์
เหมือนตั๋งโต๊ะกับลิโป้คนโตใหญ่
มีอำนาจเกรียงไกรไปทั่วหล้า
แต่กลับต้องมาตายวายชีวา
เพราะปล่อยให้ตัณหามาบงการ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓ มี.ค.๒๕๖๔