อองสิ้วกตัญญูรู้คุณคน

อองสิ้วกตัญญูรู้คุณคน
เคยให้ตนพึ่งพิงอิงอาศัย
เมื่อยามท่านนั้นพบประสบภัย
เขาก็พร้อมบรรลัยไม่ทิ้งกัน
คนอย่างนี้ท่านว่าหาได้ยาก
เหมือนหาเทพมาจากฟากสวรรค์
เห็นความดีมีค่ากว่าชีวัน
อองสิ้วนั้นเป็นเยี่ยงอย่างทางคุณธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ มี.ค.๒๕๖๔