ลูกชั่วหรือลูกที่โง่เขลาที่เมามัว

ผู้มีลูกหญิงชายแต่ตายหมด
ไม่รันทดไร้สุขเท่าลูกชั่ว
หรือลูกที่โง่เขลาที่เมามัว
ลูกที่กลัวทุกข์ยากกลัวตรากตรำ
เล่าเปียวมีลูกเกิดทุกข์หนัก
เพราะลูกรักไร้ค่าปัญญาต่ำ
คิดถึงลูกครั้งไรให้เจ็บช้ำ
เหมือนหนามตำฝังอยู่คู่หัวใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ มี.ค.๒๕๖๔