พ่อแม่ให้กำเนิดเกิดลูกมา

พ่อแม่ให้กำเนิดเกิดลูกมา
แม้ท่านน้อยวาสนาสักเพียงไหน
ถ้าลูกดีโบราณท่านว่าไว้
ตระกูลก็สูงได้ไม่ขายหน้า
ซุนเกี๋ยนนั้นมีอภิชาตบุตร
เปรียบประดุจมาจากฟากฝั่งฟ้า
ซุนเซ็กและซุนกวนล้วนปรีชา
ชูพงศาเลื่องลือระบือนาม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ มี.ค.๒๕๖๔