การพูดยกตนว่าคนดี

การพูดยกตนว่าคนดี
หรือว่ามีปัญญากว่าผู้ใหญ่
เรียก ยกตนข่มท่าน นั้นเป็นภัย
โบราณห้ามมิให้ใช้เจรจา
เขาฮิวเพื่อนโจโฉอวดโตใหญ่
นั้นเป็นเครื่องเตือนใจให้คุณค่า
เหตุใดเขาต้องตายวายชีวา
ควรศึกษาเอาไว้เตือนใจตน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๕ มี.ค.๒๕๖๔