มหิจฉตา

มหิจฉตา
คือตัณหาที่อยากใหญ่
เกิดขึ้นในใจใคร
มักนำภัยยิ่งใหญ่มา
ตั๋งโต๊ะอยากเป็นเจ้า
ถูกเร่งเร้าจากตัณหา
อยากได้เกินอัตรา
จึงถูกฆ่าถูกประณาม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ มี.ค.๒๕๖๔