เมื่อเราทำพูดคิด

เมื่อเราทำพูดคิด
เป็นความผิดธรรมจรรยา
มีผู้กรุณา
ได้ออกมาช่วยติติง
นักปราชญ์ท่านสอนว่า
นั้นมีค่าอันสูงยิ่ง
ไม่ควรจะเฉยนิ่ง
หรือพิโรธโกรธโกรธา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ เม.ย.๒๕๖๔