ผู้แก่วันเดือนปี

ผู้แก่วันเดือนปี
เพราะตนนี้อยู่มานาน
คำของคนโบราณ
ท่านเรียกขานว่าชรา
ส่วนผู้อยู่มานาน
และมีการใฝ่ศึกษา
รอบรู้ธรรมจรรยา
ท่านเรียกว่า รัตตัญญู
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ เม.ย.๒๕๖๔