พูดดีและทำดี

พูดดีและทำดี
อันเกิดมีจากจิตใจ
บริสุทธิ์และผ่องใส
โดยที่ไร้ความมารยา
นักปราชญ์ท่านยกย่อง
เหนือเงินทองของมีค่า
ควรคู่การบูชา
ผู้ทำได้ยิ่งใหญ่จริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ เม.ย.๒๕๖๔