เรื่องชาติและวรรณะ

เรื่องชาติและวรรณะ
คำของพระท่านสอนไว้
มิใช่เหตุปัจจัย
อันทำให้คนชั่วดี
นิสัยบุคคลดอก
ตัวบ่งบอกถึงเรื่องนี้
ใครชั่วหรือใครดี
นิสัยนั้นบงการมา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ เม.ย.๒๕๖๔