การทำอย่างเดียวกัน

การทำอย่างเดียวกัน
คนหนึ่งนั้นน่าบูชา
คนหนึ่งกลับชั่วช้า
นี้เรียกว่าไม่เป็นธรรม
ใจใครเป็นอย่างนี้
ย่อมเกิดมีความเหลื่อมล้ำ
มักสร้างความเจ็บช้ำ
และทุกข์ภัยให้สังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๕ เม.ย.๒๕๖๔