บุคคลผู้หาญกล้า

บุคคลผู้หาญกล้า
มีคุณค่ายามคับขัน
สังคมถึงยามนั้น
ท่านสอนไว้ให้เร่งหา
ผู้กล้าหาทรัพย์-ยศ
มีปรากฏทุกแหล่งหล้า
ผู้กล้าที่ยากหา
คือผู้กล้าทางคุณธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๖ เม.ย.๒๕๖๔