วัฎจักรของปัญหา

วัฎจักรของปัญหา
อวิชชาตัวผลักดัน
ตัณหามาช่วยกัน
ฉุดข้างหน้าลากพาไป
อวิชชาและตัณหา
หากแน่นหนาในจิตใจ
ปัญหาเล็กหรือใหญ่
ยากยิ่งนักจักจบลง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๙ เม.ย.๒๕๖๔