สมานัตตตา

สมานัตตตา
การรักษาระดับใจ
ดำรงมั่นคงไว้
อยู่แต่ในคุณความดี
ทรัพย์ ยศแม้เปลี่ยนไป
แต่จิตใจยังคงที่
มั่นในมิตรไมตรี
ที่เคยมีแต่ก่อนมา
ผู้มั่นในธรรมนี้
ย่อมเป็นที่น่าคบหา
และสร้างความศรัทธา
อันยิ่งใหญ่แก่ใจคน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ พ.ค.๒๕๖๔