สังคมกับสงคราม

สังคมกับสงคราม
สิ่งตรงข้ามที่คู่กัน
ความรักและแบ่งปัน
เป็นพืชพันธุ์แห่งสังคม
เกลียดชังและแบ่งชั้น
เอาเปรียบกันทั้งขู่ข่ม
สร้างความทุกข์ระทม
ตัวเพาะบ่มการสงคราม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ พ.ค.๒๕๖๔