ใจคนโดยส่วนมาก

ใจคนโดยส่วนมาก
มีความอยากกันทั้งนั้น
แต่สิ่งที่สำคัญ
อยู่ในกรอบความชอบธรรม
ความอยากที่ออกฤทธิ์
พาความคิดจิตใจต่ำ
เป็นเหตุทำบาปกรรม
ท่านเรียกมันว่าตัณหา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ พ.ค.๒๕๖๔