หนักแน่นยามมีทุกข์

หนักแน่นยามมีทุกข์
ยามมีสุขเสงี่ยมใจ
กล้าหาญยามมีภัย
เอาใจใส่การศึกษา
รักเกียรติรักศักดิ์ศรี
คุณเหล่านี้นักปราชญ์ว่า
เป็นเครื่องสร้างคุณค่า
อันยิ่งใหญ่ให้แก่คน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๓ พ.ค.๒๕๖๔