ความหวังที่ตั้งไว้

ความหวังที่ตั้งไว้
บ้างก็ได้ตามที่หวัง
บ้างเป็นอนิจจัง
มิได้ดังที่หวังไว้
ผิดหวังพระสอนว่า
เหตุนำพาความทุกข์ใจ
ดับหวังทุกอย่างได้
เกิดสุขแน่และแท้จริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓ มิ.ย. ๒๕๖๔