อันสิ่งที่มากกว่า

อันสิ่งที่มากกว่า
ธรรมดาจะพึงมี
แม้การทำหน้าที่
อาการนี้เรียกว่าเกิน
ทุกอย่างที่เกินไป
นักปราชญ์ไม่สรรเสริญ
ส่วนพระนั้นชวนเชิญ
ให้ปฏิบัติมัชฌิมา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ มิ.ย. ๒๕๖๔