เมตตา ความหวังดี

เมตตา ความหวังดี
คุณข้อนี้เป็นเบื้องต้น
ช่วยสร้างจิตใจคน
ให้มีค่ากว่าสัตว์ใด
หากคนปลูกเมตตา
จนเกิดมาเป็นนิสัย
โลกนี้จะปลอดภัย
เหมือนอยู่ในวิมานพรหม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๔