พอใจสิ่งที่มี

พอใจสิ่งที่มี
และยินดีสิ่งที่ได้
เพียรทำหน้าที่ไป
มีจิตใจมั่นในธรรม
นี้คือความพอเพียง
เป็นทางเลี่ยงอกุศลกรรม
ทั้งจักช่วยน้อมนำ
ความสุขใจให้แก่ตน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๔